Pædagogik og værdier

Pædagogik

For at kunne skabe den bedste udviklingsmulighed for vores børn og unge tager Behandlingsstederne Langebjerggaard udgangspunkt i de miljøterapeutiske grundprincipper, som er en behandlingsmetode for omsorgssvigtede børn og unge.

På trods af at vores børn og unge kommer med forskellige udfordringer, oplever vi, at vi med denne pædagogik får skabt nogle rammer og miljøer, hvor de trygt kan udfolde sig personligt samt opbygge  nogle tillidsfulde relationer mellem dem og deres jævnaldrende, de voksne og omverdenen.

Som personale fokuserer vi særligt på:

  • Tillidsfulde relationer
  • En refleksiv kultur

Tillidsfulde relationer

For at kunne starte et effektivt udviklingsarbejde er første skridt at skabe en bæredygtig relation mellem barnet og pædagogen. En relation der bygger på tryghed, tillid og troværdighed. Spejling er et vigtigt element i relationsarbejdet – at personalet kan sætte sig i børnenes og de unges sted, forstå deres udfordringer og anerkende deres frustrationer samt være fordomsfri i samværet med dem.

At skabe tillidsfulde relationer i den unge alder har nemlig stor betydning for deres evne til at opretholde sunde relationer senere i livet. Omsorgssvigtede børn og unge har ofte få eller ingen erfaringer med at blive opfattet som meningsfulde væsner, og de har manglet hjælp til at lære deres indre tilstande at kende og bære og regulere dem.

På Behandlingsstederne Langebjerggaard fungerer vores medarbejdere som rollemodeller, der holder af, holder om, holder til, holder ud og ikke mindst holder på grænser. Vi spejler os i de unge og er lydhør overfor deres tanker, meninger og handlinger.

En refleksiv kultur

For at effektivisere vores arbejde med de unge gør vi os dagligt refleksioner om vores egen tilgang til de unge mennesker. Dette sker blandt andet ved, at vores personale har et fælles fagligt fundament, hvor der er kendskab til  de unges personligheder, udfordringer og styrker.

Vi arbejder ligeledes med at få de unge til at reflektere over deres situation, at mærke efter og at sætte ord på deres følelser. Derigennem kan vi langt bedre forstå, hvad det er, at de gennemgår nu og her.

Der afholdes behandlingskonferencer og personalemøder, hvor vi i fællesskab drøfter vores unge og evaluerer vores behandlingsarbejde.

H.O.M.E-princippet

Visionen med vores to opholdssteder Baldersgaard og Langebjerggaard er at skabe en atmosfære, der er præget af tryghed og tillid, hvor de unge inkluderes i hverdagen, og hvor fællesskabet dyrkes.

Derfor har vi skabt H.O.M.E-princippet, som vi dagligt praktiserer på opholdsstederne.

Det står for: Hjertet med – Omsorgsfuldt – Medbestemmelse – Engagement

Hjertet med: Som personale har vi hjertet med i vores arbejde og i vores tilgang til de unge mennesker. Med god energi vil de unge kunne mærke, at vi er sammen på en ægte og indlevende måde, som bygger på samarbejde og gensidig respekt.

Med afsæt i den miljøterapeutiske tænkning sætter vi rammen for et opholdssted, hvor de unge i eget tempo kan udfolde sig og finde sig til rette. Vores hovedmål er at være anerkendende og lydhøre overfor de unges udfordringer og være undersøgende, når de bryder strukturen.

Omsorgsfuldt: Når vi bor sammen, er det vigtigt, at vi udviser omsorg og respekt for hinanden. Vi værner om fællesskabet og forståelsen for hinandens forskelligheder samt giver plads til at kunne trække sig og samle tankerne.

I vores arbejde lægger vi stor vægt på, at de unge oplever omsorg ved at blive set og hørt, da det har en stor betydning for de unges trivsel og fremadrettede udvikling.

Medbestemmelse: Gennem husmøder er de unge med til at bestemme  strukturen for deres hverdag på opholdstedet, hvilket medfører, at de unge tager ejerskab, tænker kreativt og får sat ord på, hvordan et hyggeligt og interessant hjem kan se ud.

Vi har tilmed fokus på, at den unge deltager i statusmøder og bliver inddraget i deres behandlingsplan.

Engagement: 

Vi tror på, at engagement er et vigtigt element for et succesfuldt ophold hos os; at de unge lærer at engagere sig i fællesskabet og i dagligdagsrutinerne på stedet.

Vores fokus er derfor at klæde de unge på, så de bliver bekendt med de opgaver, der knytter sig til ’livet i hjemmet’ samt lærer dem om, hvad et godt kammeratskab indebærer.