Om os

En fælles identitet

Behandlingsstederne Langebjerggaard dækker over: Opholdsstederne Langebjerggaard og Baldersgaard samt STU, Intern Skole, Autismehuset og Støtteopgaver i eget hjem. Selvom vi ligger på forskellige adresser, er der et stort samarbejde at finde på tværs af matriklerne både blandt ledelsen og de ansatte. Det bidrager til et professionelt arbejde med en ensartethed i pædagogikken, værdisættene og visionerne.

Vi anvender de ansattes kompetencer, der hvor de er bedst givet ud samt udnytter, at vi har en masse natur, dyreliv, værksteder og væresteder, som vi kan anvende i de unges hverdags- og skoleliv. Samarbejdet muliggør også, at vi i langt højere grad kan sikre et godt match mellem de unge, lærerne og opholdsstederne.

Vores faglige ståsted

Behandlingsstederne Langebjerggaard tager afsæt i den miljøterapeutiske tænkning med visionen om at skabe de bedste rammer og miljøer for de børn og unge, der kommer hertil. Et miljø, hvor de trygt kan udfolde sig personligt samt opbygge nogle tillidsfulde relationer mellem dem og deres jævnaldrende, de voksne og omverdenen. Målet er at opbygge de unges selvværd og deres tro på at kunne få et godt og indholdsrigt liv som voksne.

I behandlingsarbejdet fokuserer vi særligt på:

En tydelig struktur
Faste rammer og entydighed i hverdagen er afgørende for at kunne skabe et effektivt behandlingsarbejde. Vi sætter entydige morgen-, middags- og aftenrutiner, så de unge har noget konkret at forholde sig til samt véd, hvad der forventes af dem.

Vi er undersøgende overfor, hvorfor de unge bryder strukturen, og i samarbejde med dem forsøger vi at skabe en rutine og dagligdag, hvor vi anerkender deres udfordringer samtidigt med, at vi lærer de unge at tage ansvar.

En refleksiv kultur
For at effektivisere vores arbejde gør vi os dagligt refleksioner om vores egen tilgang til de unge mennesker.

Vi holder hyppige personalemøder og behandlingskonferencer, hvor vi i fællesskab drøfter vores behandlingsarbejde og de mål, der er blevet sat, således at det professionelle arbejde bedst komplementer den unges personlighed, udfordringer og styrker.

Vi arbejder ligeledes med at få de unge til at reflektere over deres egen situation, at mærke efter og at sætte ord på deres følelser. Derigennem kan vi bedre forstå, hvad det er, at de gennemgår nu og her. For at opretholde et kompetent personale får vores medarbejdere kurser indenfor de psykologiske og pædagogiske aspekter, der indgår i behandlingsarbejdet.

Tilmed får personalet løbende supervision af vores faste psykolog Anna-Marie Sass, der kommer og holder oplæg for de ansatte om forskellige problematikker, situationer og diagnoser, så vi er klædt på til enhver situation.

Tillidsfulde relationer
Når de unge fornemmer en fast rutine samt et personale, der anerkender og respekterer dem, så er der grobund for at skabe en bæredygtig relation mellem dem og pædagogen. En relation der bygger på tryghed, tillid og troværdighed.

En anerkendende tilgang til de unge er en vigtig prioritet i vores arbejde – at vi kan sætte os i børnenes og de unges sted, forstå deres udfordringer og frustrationer samt være fordomsfri i samværet med dem. At kunne skabe tillidsfulde relationer i en ung alder har nemlig en stor betydning for ens evne til at opretholde sunde relationer senere i livet.

Tillidsfulde relationer ses ved, at vi holder af vores unge, vi holder om dem, og vi holder dem ud. Og så holder vi på grænser og skaber en hverdag, hvor de voksne er til at stole på.

De 3 P’er

Professionel – Personlig – Privat

Vi vægter et professionelt arbejde højt, hvor vi skaber de bedste rammer for de unge mennesker. Derfor er vi som personale meget bevidste om vores professionelle, personlige og private fremtræden i interaktionen med de unge, og de 3 p’er, er noget, vi dagligt praktiserer og reflekterer over.

Kort og godt handler det om at være professionel i behandlingsarbejdet, så vi håndterer diverse situationer og konflikter ud fra et velovervejet og reflekteret grundlag. Vores personligheder vil altid skinne igennem i samværet med de unge, da vi tilbringer så meget tid sammen med dem, men vigtigt er det aldrig at blive privat – at håndtere konflikter ud fra et følelsesmæssigt grundlag og at lade sig emotionelt påvirke af de unges konfrontationer, da det vil forstyrre det behandlingsmæssige arbejde.

Båndet mellem den voksne og den unge skal forblive på det professionelle plan for begge parters skyld – dog med et glimt i øjet. På den måde får vi skabt faste rammer for de unge med tydelige voksne.