Pædagogik & Værdier

Værdier

  • Vi vil give eleverne oplevelser af succes og derved styrke deres selvværd.
  • Vi understøtter nysgerrighed, undren, initiativ og engagement.
  • Vi er åbne overfor hinanden og respekterer forskelligheder.
  • Vi arbejder i trygge rammer, der giver mod til forandring.
  • Vi vægter humor og et godt grin højt.
  • Vi tager følelser og konflikter alvorligt.
  • Vi lægger vægt på egen og fælles ansvarlighed samt ærlighed.

Som disse ovenstående værdier skitserer, anser vi os for at være en åben og anerkendende skole, der vælger at se positivt på tingene. Dermed bliver eleverne altid mødt positivt, selvom der har været modgang, og eleven ikke selv føler sig tilstrækkelig. Ros og anerkendelse for den person man er, er en vigtig hjørnesten i vores arbejde med de unge mennesker.

Pædagogik

Pædagogikken bygger på begreber som genkendelighed gennem gentagelser, rutiner, bevægelse, livsduelighed og primær erfaring. Det betyder, at vi arbejder meget praktisk og med en høj grad af “at gøre”. Vi beskæftiger os desuden aktivt med elevernes selvopfattelse, selvværd og selvtillid samt med en række personlige, sociale og faglige læringsmål, der alle peger fremad ift. uddannelsesplanen.

Vi arbejder ud fra et miljøterapeutisk udgangspunkt, hvor vores fornemmeste opgave er at skabe nogle trygge og stabile rammer, hvori sunde voksenrelationer kan opstå, og hvor der er rum for den enkelte elev til at være sig selv og åbne op for eventuelle svære følelser. Vi udviser stor interesse for elevernes livshistorie og livssituation. Vi anser miljøterapien som værende en vedvarende undersøgelsesproces, hvori vi går på opdagelse i elevernes følelsesmæssige indre. Vi bestræber os på at spejle elevernes tanker, følelser og handlinger, og vi søger altid at skabe den bedste tilgang til hver elev, derfor er kollegasparring og behandlingskonferencer samt kontinuerlig evaluering et grundlæggende element i vores arbejde.

Læringssyn

Vi tager udgangspunkt i et alsidigt faglighedsbegreb, hvor vi ser på den enkelte elev og forsøger at skabe et realistisk billede af elevens skoleforløb og fremtidsmuligheder. Vi arbejder ud fra et mål om, at alle elever får udnyttet deres potentialer bedst muligt, hvorfor skiftende arbejdsformer og undervisningsdifferentiering er en vigtig prioritet hos os. Via de differentierede arbejdsformer søger vi at aktivere både den enkelte elev og fællesskabet. Vi vægter det lærende og forpligtende fællesskab højt og indøver det, når forudsætningerne er til stede.

Vi værdsætter praktiske og kreative udtryksformer, derfor er eleverne ofte med til at skabe og udvikle skolens omgivelser. Denne inddragelse skaber et miljø, hvor eleverne anser skolen som værende en del af deres. Mange af vores elever har en visuel og praktisk tilgang til læring og profiterer som oftest af undervisning i et mere fysisk aktiverende miljø. Vores opgave er at understøtte en udvikling både fagligt, pædagogisk og menneskeligt. Derfor er den behandlingsmæssige del af vores arbejde med eleverne essentiel for deres udvikling personligt såvel som fagligt.

Et reflekteret behandlingsarbejde

For at optimere og kvalificere arbejdet med eleverne, afholder vi behandlingskonferencer, hvor vi udarbejder målsætninger for den enkelte elev. Vi udvikler sammenhæng mellem målsætninger, handlinger og evalueringer. Ved at arbejde med konkrete målsætninger for den enkelte elev, bliver teamet omkring eleverne i fællesskab mere kompetente til at indgå i et reflekteret behandlingsarbejde. Hver elev er unik og ved at skabe individuelle målsætninger, skabes der et overblik over, hvilke indsatser der er nødvendige, og som skal prioriteres i det nuværende forløb. Desuden skaber dét at have en målsætning og et fokuspunkt også en overskuelighed i behandlingsarbejdet. Optimalt set bliver disse målsætninger evalueret løbende minimum hver 6. uge for at følge udviklingen. I de daglige dagbogsnotater nedskrives de observationer og erfaringer, som den enkelte voksen har gjort sig ift. målsætningerne, dermed er målsætningerne hele tiden i spil og er et dynamisk arbejdsredskab.